Algemene voorwaarden en Privacy Statement

Algemene voorwaarden Micanga Home & Living
Micanga Home & Living heeft de volgende handelsnamen:

  • Micanga Home & Living (www.micanga.nl)
  • GOXX (www.goxx.nl)
KVK nummer: 69296472
BTW nr: NL001737659B64
hierna te noemen: Micanga Home & Living


Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
- Micanga Home & Living: de gebruiker van de algemene voorwaarden, opererend onder de handelsnamen GOXX en Micanga Home& Living;
- Klant: een wederpartij in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Micanga Home & Living en de klant;


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Micanga Home & Living zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Micanga Home & Living worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Micanga Home & Living ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Micanga Home & Living behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 Micanga Home & Living kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Micanga Home & Living niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Micanga Home & Living garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
3.7 Micanga Home & Living is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Micanga Home & Living dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.
3.8 Micanga Home & Living levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de klant dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.


Artikel 4 Prijzen
4.1 De vermelde prijzen op de websites (
www.micanga.nlwww.goxx.nl) zijn inclusief BTW.
4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Micanga Home & Living (www.micanga.nl) en GOXX (
www.goxx.nl) onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Micanga Home & Living heeft het recht om de klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.
4.3 De producten van Micanga Home & Living worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
4.4 Micanga Home & Living behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van op de website (www.micanga.nl) genoemde prijzen in het voordeel van de klant.


Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Herroepingsrecht aankoop webshop: de Klant is gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) binnen 14 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit bij aankomst in het magazijn. Een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. De Klant dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail (
info@micanga.nl of infogoxx@gmail.com)

Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt de Klant het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals meubels (eettafels, salontafels etc.) / Producten die niet in de webshop zijn gekocht / Producten waarbij u een bezoek heeft gebracht aan onze fysieke opslag / Zakelijke klanten.
5.2 Micanga Home & Living behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het gerede vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de Klant zijn beschadigd. Zie hiervoor ook op onze website: herroepingsrecht/ retourrecht
5.3. Op onze websites staat het volgende vermeld over het herroepingsrecht: Uiteraard doen wij er alles aan om u tevreden te stellen, mocht u desondanks toch uw bestelling vanuit de webshop www.GOXX.nl of www.micanga.nl willen annuleren dan kunt u aanspraak maken op uw herroepingsrecht / retourrecht binnen 14 dagen vanaf de dag van levering. Het retourrecht is uitsluitend van toepassing op voorraad producten in de webshop, niet op maatwerk bestellingen en uitsluitend van toepassing voor bestellingen direct via de webshop, zonder bezoek aan onze fysieke opslag. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit bij aankomst in het magazijn. Een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. De Klant dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail (infogoxx@gmail.com of info@micanga.nl)
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u de betaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. GOXX / Micanga behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het gerede vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de Klant zijn beschadigd. 

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals meubels (eettafels, salontafels etc.)
  • Producten die niet in de webshop zijn gekocht
  • Producten waarbij u een bezoek heeft gebracht aan onze fysieke opslag
  • Zakelijke klanten
 
  • Aanbetalingsvoorwaarden: Aanbetalingsvoorwaarden zijn van toepassing voor producten die speciaal voor u worden besteld. Er geldt een aanbetaling van 50% op de opdrachtbevestiging waarna de propducten voor de klant worden besteld. Klanten ontvangen hiervoor een aanbetalingsfactuur.
Indien u de order tussentijds wilt ontbinden, is er geen sprake van restitutie van het aanbetalingsbedrag en kunt u hier geen aanspraak op doen;

Artikel 6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit voorraad. Micanga Home & Living is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door toedoen van de door Micanga Home & Living ingeschakelde logistieke partner(s).
6.2 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Klant en gedurende 1 week nadat Micanga Home & Living hem heeft verwittigd. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn naar het oordeel van Micanga.
6.3 Opgegeven levertijden van Micanga Home & Living zijn indicatief. Redelijkerwijs mag worden verwacht dat artikelen uit voorraad binnen twee werkdagen verstuurd worden voor wat betreft de artikelen van
www.micanga.nl. Voor de artikelen van www.goxx.nl mag men verwachten dat de artikelen binnen 30 werkdagen verstuurd worden. Micanga Home & Living is hieraan echter niet gehouden.
6.4 Bij latere levering dan bovenstaande termijn in 6.3. (bijvoorbeeld door tijdelijk beperkte voorraad van een artikel) zal Micanga Home & Living de Klant per e-mail informeren.
6.5 De klant is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn van meer dan 30 werkdagen Micanga Home & Living schriftelijk per aangetekende brief in gebreke te stellen en de overeenkomst te annuleren. Micanga Home & Living zal daarop het aankoopbedrag terugstorten.
6.6 Indien Micanga Home & Living aanvullende gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze aan Micanga Home & Living ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 7 Garantie
7.1 Micanga Home & Living garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van zeven werkdagen na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail (
info@micanga.nl of infogoxx@gmail.com) aan Micanga Home & Living gemeld worden.
7.3 De factuur geldt als garantiebewijs.
7.4 De garantie is alleen van toepassing op productiefouten. Zodra onze producten zijn geleverd en gecontroleerd door de klant zijn wij niet meer verantwoordelijk voor eventuele (toekomstige) beschadigingen aan het product.
Indien een product een productfout vertoont, zal Micanga Home & Living de zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Micanga Home & Living vervangen. Vervangen door hetzelfde product, of indien niet meer op voorraad een vergelijkbaar product.
7.5 Onverminderd lid 7.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid.

Voor www.micanga.nl geldt: Losse tafelbladen kunnen zonder te zijn vast gemaakt aan een onderstel krom gaan trekken. Op doorzakken en kromtrekkenvan bladen geven wij geen garantie. Houd er rekening mee dat hout, altijd zal blijven werken. Voor eventuele toekomstige werkingen en daarmee gepaarde scheuren en naden etc. is Micanga Home & Living niet verantwoordelijk.  Gezien het gaat om houten tafelbladen, kan het hout gaan werken. Micanga Home & Living geeft geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.
7.6 Het is mogelijk dat Micanga Home & Living op haar internetsites links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Micanga Home & Living is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Micanga Home & Living is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.
8.2 De klant mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Artikel 9 Onderzoek, reclames
9.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
9.2 Eventuele zichtbare tekorten, daaronder mede begrepen “ “technische mankementen”, behoren binnen zeven werkdagen na levering per e-mail (
info@micanga.nl of infogoxx@gmail.com)

 aan Micanga Home & Living te worden gemeld, met gelijktijdige retourzending van de factuur en de gebrekkige zaak.
9.3 Uitsluitend retourzendingen die binnen de termijn zijn aangemeld worden door Micanga Home & Living geaccepteerd. De Klant draagt in elk geval de kosten van de retourzending. Na verloop van de termijn is Micanga Home & Living gerechtigd alle kosten voor vergoeding of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
9.4 Wenst de klant zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Micanga Home & Living en op de wijze zoals door Micanga Home & Living aangegeven. De procedure voor retourzending wordt per geval aan de Klant kenbaar gemaakt via e-mail.


Artikel 10 Betaling
10.1 Bij Micanga Home & Living worden de door Klant verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk behandeld.
10.2 Door een bestelling te plaatsen accepteert de Klant de door Micanga Home & Living gehanteerde prijzen en leveringsvoorwaarden.
10.3 Betalingen worden verzorgd door betaalmaatschappij Mollie met gebruikmaking van het betalingssysteem iDeal. Micanga Home & Living is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen met de betaalprocedures van Mollie/Ideal, ook niet indien deze leiden tot vertraging in de levering van producten of foutieve verwerking van bestellingen binnen het kader van de webwinkel.

Via de website GOXX.nl worden ook alternatieve betalingsmethoden aangeboden waar de klant een eigen keuze in heeft.
10.4 Micanga Home & Living verzendt de goederen nadat de betaling door Mollie/Ideal /de alternatieve betaalmethode is goedgekeurd. Dit moment kan afwijken van het moment van werkelijke afschrijving van de bankrekening van de Klant en/of bijschrijving op de bankrekening van Micanga Home & Living.
10.5 Verzending vindt doorgaans binnen 2 tot 30 werkdagen plaats, Micanga Home & Living is hieraan echter niet gehouden. Late levering is in geen geval reden tot (gedeeltelijke) vergoeding van gedane betalingen.
10.6 Indien een levering onverhoopt niet kan plaatsvinden zal Micanga Home & Living de Klant hiervan per e-mail berichten en het betreffende aankoopbedrag aan de Klant vergoeden binnen dertig dagen na berichtgeving.


Artikel 11 Vrijwaringen
11.1 De Klant vrijwaart Micanga Home & Living voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien klant aan Micanga Home & Living informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 12 Intellectueel eigendom en auteursrechten
12.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Micanga Home & Living geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Indien door Micanga Home & Living geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Micanga Home & Living jegens Klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Art.7 “Garantie” is geregeld.
13.2 Micanga Home & Living is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
13.3 Onverminderd het bovenstaande is Micanga Home & Living niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Klant.
13.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Micanga Home & Living of zijn ondergeschikten.
Artikel 14 Overmacht
14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Micanga Home & Living in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Micanga Home & Living gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Micanga Home & Living geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Micanga Home & Living niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Micanga Home & Living worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voorzover Micanga Home & Living ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Micanga Home & Living gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op elke overeenkomst tussen Micanga Home & Living en de klant is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Micanga Home & Living of overeenkomsten gesloten met Micanga Home & Living worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Artikel 16 Disclaimer
16.1 Alle op de websites van Micanga Home & Living (
www.micanga.nl en www.goxx.nl) genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door Micanga Home & Living zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden pas van kracht na het sluiten van de overeenkomst met de Klant en hebben eerst betrekking op toekomstige overeenkomsten.
16.2 Micanga Home & Living registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Dit bestand zal nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de overeenkomst, noch zal dit bestand ter beschikking worden gesteld aan derden.
16.3 De websites van Micanga Home & Living (
www.micanga.nl en www.goxx.nl) en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist.
16.4 Micanga Home & Living sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de websites (
www.micanga.nl en www.goxx.nl) en de inhoud ervan. Micanga Home & Living onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Micanga Home & Living geeft echter geen garantie inzake technische onvolkomenheden. Evenmin kan Micanga Home & Living garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Klant vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere voor de door Klant gebruikte computer(s) schadelijke toepassingen. De Klant dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.


Artikel 17 Privacy - zie ook Privacy Statement
17.1 Voor de verkoop van onze producten heeft Micanga Home & Living de naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventuele andere voor de overeenkomst gebruikelijke gegevens nodig. Micanga Home & Living gebruikt deze informatie voor facturering en levering van de geselecteerde producten en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen.
17.2 Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Micanga Home & Living zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Micanga Home & Living kan de gegevens van de Klant niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.
17.3 Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Micanga Home & Living de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Micanga Home & Living strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Micanga Home & Living, de beheerders, toegang heeft tot deze servers.
17.4 De klant kan zich kosteloos en vrijblijvend aanmelden voor de nieuwbrief van Micanga Home & Living. Indien de Klant geen prijs (meer) stelt om op de hoogte te worden gehouden van voor hem interessante informatie en aanbiedingen, dan kan hij dit aan Micanga Home & Living kenbaar maken door een e-mail te sturen via de link in de laatst toegezonden nieuwsbrief.
17.5 Een klant die zijn of haar beoordeling over een door Micanga Home & Living aangeboden product heeft ingezonden voor plaatsing op de website van Micanga Home & Living, geeft daarmee tevens toestemming tot het doen vermelden van voornaam en plaatsnaam bij zijn of haar ingezonden tekst. De klantenbeoordelingen kunnen door Micanga Home & Living worden bewerkt om binnen de schrijfstijl van de overige teksten op haar website te passen, echter zonder daarbij de wezenlijke inhoud ervan te wijzigen. Klant is gerechtigd tegen de plaatsing van zijn of haar eigen beoordeling bezwaar te maken. Micanga Home & Living is verplicht in een dergelijk geval de betreffende tekst te verwijderen.


Artikel 18 Diversen
18.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Micanga Home & Living in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Micanga Home & Living vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
18.2 Micanga Home & Living is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

                                                                                            
Privacy Statement
Micanga Home & Living, gevestigd aan Kralen 9 4751RN Oud Gastel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Handelsnamen:
Contactgegevens:
Kralen 9
4751RN Oud Gastel +31 651435190

De eigenaar is de functionaris Gegevensbescherming van Micanga Home &Living. Hij/zij is te bereiken via info@micanga.nl of infogoxx@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Micanga Home & Living verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@micanga.nl of infogoxx@gmail.com,   dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Micanga Home & Living verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren