Disclaimer

Disclaimer voor www.micanga.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.micanga.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Micanga Home & Living. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Micanga Home & Living is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Micanga Home & Living.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Micanga Home & Living te mogen claimen of te veronderstellen.

Micanga Home & Living streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Micanga Home & Living aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 

  • Alle op de websites van Micanga Home & Living (www.micanga.nl en www.goxx.nl) genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door Micanga Home & Living zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden pas van kracht na het sluiten van de overeenkomst met de Klant en hebben eerst betrekking op toekomstige overeenkomsten.
  • Micanga Home & Living registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Dit bestand zal nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de overeenkomst, noch zal dit bestand ter beschikking worden gesteld aan derden.
  • De websites van Micanga Home & Living (www.micanga.nl en www.goxx.nl) en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist.
  • Micanga Home & Living sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de websites (www.micanga.nl en www.goxx.nl) en de inhoud ervan. Micanga Home & Living onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Micanga Home & Living geeft echter geen garantie inzake technische onvolkomenheden. Evenmin kan Micanga Home & Living garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Klant vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere voor de door Klant gebruikte computer(s) schadelijke toepassingen. De Klant dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.micanga.nl op deze pagina.